На основу члана 30. Статута Јавне здравствене установе Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град и Одлуке Управног одбора  Дома здравља Мркоњић Град, број: 266-4/19,од 23. маја 2019. године, објављује се

 

 

 О Г Л А С   О   П Р О Д А Ј И

возила путем усмене јавне лицитације

авна здравствена установа Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град извршиће продају 4 возила путем усмене јавне лицитације која ће се одржати у пословним просторијама Дома здравља у Мркоњић Граду дана 11. октобра 2019. године, 12:00 часова.

Предмет  јавне лицитације су сљедећа возила :

 1. GOLF, 19 E, година производње:1986., снага мотора 51 kW, запремина 1588 cm³, почетна цијена: 450 КМ;
 2. GOLF, 19 Е, година производње: 1990., снага мотора 40 kW, запремина 1588cm³, почетна цијена: 450 КМ
 3. MERCEDES DAIMLER SPRINTER 313 CDI , година производње: 2005, снага мотора 95 kW, запремина 2148 cm³, почетна цијена : 3300 КМ.

Возила нису регистрована, а сва су у возном стању,изузев возила под редним бројем 3.

ПРАВИЛА ЛИЦИТАЦИЈЕ

ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА:

Правна и физичка лица, која уплате депозит од 10% од почетне цијене сваког возила за чију куповину су заинтересовани, до 09 сати дана 11. октобра 2019. године на рачун Дома здравља и то: 5620990000342904 – НЛБ Развојна банка или на благајни Дома здравља, сврха дознаке: учешће на лицитацији-депозит. Понуђачи су дужни доказ о уплаћеном депозиту предочити прије почетка лицитације, а представници правног лица и овлаштење за заступање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА:

Највиша понуђена цијена.

НАЧИН ПРОДАЈЕ:

– Продаја ће бити извршена путем усменог јавног надметања у Сали за састанке Дома здравља Мркоњић-Град, дана 11.октобра 2019.г. у 12:00  часова;

– Продаја возила ће се вршити и појединачно, по начелу „виђено- купљено“, без накнадних приговора и жалби које се односе на предмет продаје

– Увид у стање моторних возила  се може, уз претходну објаву, обавити сваким радним даном у периоду трајања огласа од 07,00-15,00 часова;

– Продаја ће се извршити и у случају пријаве само једног понуђача.

– Детаљи о поступку лицитације биће саопштени понуђачима на дан лицитације.

 • Након завршеног надметања Комисија за лицитацију сачиниће листу понуђача који су понудили цијену изнад почетне цијене, те донијети закључак о продаји лицитираних возила најповољнијем понуђачу.
 • Ако два или више понуђача понуде исту цијену која је уједно и највиша цијена понуде, најповољнији је онај понуђач који је први дао понуду
 • Најповољнији понуђач је дужан продајну цијену уплатити у року од 3 дана од дана одржане лицитације;
 • Одабрани понуђач је дужан након уплате продајне цијене, у року од 7 дана транспортовати продато возила ван круга Дома здравља.
 • Уколико понуђач са највећом понудом не уплати продајну цијену у предвиђеном року, продаја том понуђачу прогласиће се неваљаном и новим закључком одредити да је лицитирано возило продато другом по реду најповољнијем понуђачу, који је обавезан да у року од  5 дана од пријема тог закључка уплати цијену, а ако ни други по реду понуђач не уплати цијену или одустане од куповине исто правило примјењује на трећег најповољнијег понуђача и тако редом до посљедњег понуђача.
 • Предаја лиицтираног возила купцу врши се након уплате купопродајне цијене на рачун продавца, што се утврђује закључком и уговором о продаји;
 • Понуђачима који не буду изабрани враћа се уплаћени износ (депозит), а понуђачима који буду изабрани уплаћени износ се урачунава у укупну цијену;
 • У случају да изабрани понуђач одустане од куповине или благовремено не уплати цијену, возило ће бити продано сљедећем најповољнијем понуђачу, али му неће бити враћен уплаћен износ депозита;
 • Порезе и таксе у вези са продајом, трошкове преноса власништва и трошкове превоза сноси купац.
 • Контакт телефон 066/828-160 или централа: 050/211-319  ;

 

ДИРЕКТОР

 

Прим. др Радивој Ерак

спец.за плућне болести

IMG_8958